CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019

   Số lượt truy cập

304009

Chuyên mục: Vật Lý  
Ngày đưa tin: 25/01/2013    

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

 C©u hái vµ bµi tËp Ch­Ư¬ng  – Sãng ¸nh s¸ng.

Chñ ®Ò 1: T¸n s¾c ¸nh s¸ng

6.1. Ph¸t biu nµo dưới đ©y sai, khi nãi vÒ ¸nh s¸ng tr¾ng vµ  ®¬n s¾c:

A) ¸nh s¸ng tr¾ng lµ tËp hîp cña v« sè ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau cã mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.

B) ChiÕu suÊt cña chÊt lµm l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau lµ nh­ nhau.

C) ¸nh s¸ng  ®¬n s¾c lµ ¸nh s¸ng kh«ng bÞ t¸n s¾c qua l¨ng kÝnh.

D) Khi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c ®i qua mét m«i tr­êng trong suèt th× chiÕt suÊt cña m«i tr­êng ®èi víi ¸nh s¸ng ®á lµ nhá nhÊt, ®èi víi ¸nh s¸ng tÝm lµ lín nhÊt.

6.2. Chän c©u §óng. Mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c, sau khi ®i qua l¨ng kÝnh thuû tinh th×:

A. kh«ng bÞ lÖch vµ kh«ng ®æi mµu.                  B. chØ ®æi mµu mµ kh«ng bÞ lÖch.

C. chØ bÞ lÖch mµ kh«ng ®æi mµu.                       D. võa bÞ lÖch, võa ®æi mµu.

6.3. Chän c©u §óng. HiÖn t­îng t¸n s¾c x¶y ra:

A. chØ víi l¨ng kÝnh thuû tinh.

B. chØ víi c¸c l¨ng kÝnh chÊt r¾n hoÆc láng.

C. ë mÆt ph©n c¸ch hai m«i tr­êng kh¸c nhau.

D. ë mÆt ph©n c¸ch mét m«i tr­êng r¾n hoÆc láng víi ch©n kh«ng (hoÆc kh«ng khÝ).

6.4. HiÖn t­îng t¸n s¾c x¶y ra do ¸nh s¸ng tr¾ng lµ mét hçn hîp cña nhiÒu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau vµ cßn do nguyªn nh©n nµo d­íi ®©y.

A. l¨ng kÝnh b»ng thuû tinh.

B. l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang qu¸ lín.

C. l¨ng kÝnh kh«ng ®Æt ë gãc lÖch cùc tiÓu.

D. chiÕt suÊt cña mäi chÊt - trong ®ã cã thuû tinh - phô thuéc b­íc sãng (do ®ã vµo mµu s¾c) cña ¸nh s¸ng.

6.5. Chän ph¸t biÓu §óng. Sù phô thuéc cña chiÕt suÊt vµo b­íc sãng

A. x¶y ra víi mäi chÊt r¾n, láng, hoÆc khÝ.

B. chØ x¶y ra víi chÊt r¾n vµ chÊt láng.

C. chØ x¶y ra víi chÊt r¾n.

D. lµ hiÖn t­îng ®Æc tr­ng cña thuû tinh.

* Cho c¸c ¸nh s¸ng sau:

I. ¸nh s¸ng tr¾ng;          II. ¸nh s¸ng ®á;                    III. ¸nh s¸ng vµng;              IV. ¸nh s¸ng tÝm.

H·y tr¶ lêi c¸c c©u hái 6.2; 6.3, 6.4 d­íi ®©y:

6.6. Nh÷ng ¸nh s¸ng nµo cã b­íc sãng x¸c ®Þnh? Chän c©u tr¶ lêi ®óng theo thø tù t¨ng cña b­íc sãng.

A) I, II, III;                           B) IV, III, II;                     C) I, II, IV;                    D) I, III, IV.

6.7. CÆp ¸nh s¸ng nµo cã b­íc sãng t­¬ng øng lµ 0,589mm vµ 0,400mm: Chän kÕt qu¶ ®óng theo thø tù.

A) III, VI;                     B) II, III;                      C) I, II;                   D) IV, I.

6.8. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh sù tån t¹i cña ¸nh s¸ng ®¬n s¾c.

B. Trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh l¨ng kÝnh kh«ng lµm biÕn ®æi mµu cña ¸nh s¸ng qua nã.

C. Trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh ¸nh s¸ng mÆt trêi kh«ng ph¶i lµ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c.

D. Trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh dï ¸nh s¸ng cã mµu g× th× khi ®i qua l¨ng kÝnh ®Òu bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y cña l¨ng kÝnh.

6.9. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. ¸nh s¸ng tr¾ng lµ tËp hîp cña v« sè c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mµu biÕn ®æi liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.

B. ChiÕt suÊt cña chÊt lµm l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ kh¸c nhau.

C. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh«ng bÞ t¸n s¾c khi ®i qua l¨ng kÝnh.

D. Khi chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ®i qua mét cÆp hai m«i tr­êng trong suèt th× tia tÝm bÞ lÖch vÒ phÝa mÆt ph©n c¸ch hai m«i tr­êng nhiÒu h¬n tia ®á

6.10. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt n­íc trong mét bÓ n­íc t¹o nªn ë ®¸y bÓ mét vÕt s¸ng cã mµu tr¾ng dï chiÕu xiªn hay chiÕu vu«ng gãc.

B. Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt n­íc trong mét bÓ n­íc t¹o nªn ë ®¸y bÓ mét vÕt s¸ng cã nhiÒu mµu dï chiÕu xiªn hay chiÕu vu«ng gãc.

C. Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt n­íc trong mét bÓ n­íc t¹o nªn ë ®¸y bÓ mét vÕt s¸ng cã nhiÒu mµu khi chiÕu xiªn vµ cã mµu tr¾ng khi chiÕu vu«ng gãc

D. Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt n­íc trong mét bÓ n­íc t¹o nªn ë ®¸y bÓ mét vÕt s¸ng cã nhiÒu mµu khi chiÕu vu«ng gãc vµ cã mµu tr¾ng khi chiÕu xiªn

6.11. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

Cho c¸c chïm ¸nh s¸ng sau: Tr¾ng, ®á, vµng, tÝm.

A. ¸nh s¸ng tr¾ng bÞ t¸n s¾c khi ®i qua l¨ng kÝnh.

B. ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng vµo m¸y quang phæ sÏ thu ®­îc quang phæ liªn tôc.

C. Mçi chïm ¸nh s¸ng trªn ®Òu cã mét b­íc sãng x¸c ®Þnh.

D. ¸nh s¸ng tÝm bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y l¨ng kÝnh nhiÒu nhÊt nªn chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi nã lín nhÊt.

6.12. Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng mÆt trêi trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n lµ

A. thñy tinh ®· nhuém mµu cho chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi.

B. chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ kh¸c nhau.

C. l¨ng kÝnh cã t¸c dông lµm biÕn ®æi mµu chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi.

D. chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ®· bÞ nhiÔu lo¹n khi ®i qua l¨ng kÝnh.

6.13. Trong mét thÝ nghiÖm ng­êi ta chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c song song hÑp vµo c¹nh cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 80 theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. §Æt mét mµn ¶nh E song song vµ c¸ch mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang 1m. Trªn mµn E ta thu ®­îc hai vÕt s¸ng. Sö dông ¸nh s¸ng vµng, chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ 1,65 th× gãc lÖch cña tia s¸ng lµ

A. 4,00;               B. 5,20;                        C. 6,30;                        D. 7,80.

6.14. Trong mét thÝ nghiÖm ng­êi ta chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c song song hÑp vµo c¹nh cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 80 theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. §Æt mét mµn ¶nh E song song vµ c¸ch mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang 1m. Trªn mµn E ta thu ®­îc hai vÕt s¸ng. Sö dông ¸nh s¸ng vµng, chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ 1,65 th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai vÕt s¸ng trªn mµn lµ

A. 9,07 cm;                    B. 8,46 cm;                  C. 8,02 cm;                 D. 7,68 cm.

6.15. Trong mét thÝ nghiÖm ng­êi ta chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng song song hÑp vµo c¹nh cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 80 theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. §Æt mét mµn ¶nh E song song vµ c¸ch mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang 1m. biÕt chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á lµ 1,61 vµ ®èi víi ¸nh s¸ng tÝm lµ 1,68 th× bÒ réng d¶i quang phæ trªn mµn E lµ

A. 1,22 cm;                    B. 1,04 cm;                  C. 0,97 cm;                  D. 0,83 cm.

 

Chñ ®Ò 2: Giao thoa ¸nh s¸ng

6.16. Chän ph­¬ng ¸n §óng. Trong thÝ nghiÖm khe Y-©ng nÕu che mét trong hai khe th×:

A. T¹i v©n s¸ng gi¶m ®i mét nöa, t¹i v©n tèi b»ng 0.

B. T¹i v©n s¸ng gi¶m ®i mét nöa, t¹i v©n tèi b»ng v©n tèi.

C. t¹i mäi ®iÓm trªn mµn ®Òu b»ng 1/4 ®é s¸ng cña v©n s¸ng (tr­íc khi che).

D. t¹i c¶ v©n s¸ng vµ v©n tèi ®Òu b»ng 1/4 ®é s¸ng cña v©n s¸ng (tr­íc khi che).

6.17. §Ó hai sãng cïng tÇn sè truyÒn theo mét chiÒu giao thoa ®­îc víi nhau, th× chóng ph¶i cã ®iÒu kiÖn nµo sau ®©y?

A. Cïng biªn ®é vµ cïng pha.

B. Cïng biªn ®é vµ ng­îc pha.

C. Cïng biªn ®é vµ hiÖu sè pha kh«ng ®æi theo thêi gian.

D. HiÖu sè pha kh«ng ®æi theo thêi gian.

6.18. Chän c©u §óng. Hai sãng cïng tÇn sè vµ cïng ph­¬ng truyÒn, ®­îc gäi lµ sãng kÕt hîp nÕu cã:

A. cïng biªn ®é vµ cïng pha.

B. cïng biªn ®é vµ hiÖu sè pha kh«ng ®æi theo thêi gian.

C. hiÖu sè pha kh«ng ®æi theo thêi gian.

D. hiÖu sè pha vµ hiÖu biªn ®é kh«ng ®æi theo thêi gian.

6.19. Tõ hiÖn t­îng t¸n s¾c vµ giao thoa ¸nh s¸ng, kÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ chiÕt suÊt cña mét m«i tr­êng?

A. ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng nh­ nhau ®èi víi mäi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c.

B. ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng lín ®èi víi nh÷ng ¸nh s¸ng cã mµu ®á

C. ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng lín ®èi víi nh÷ng ¸nh s¸ng cã mµu tÝm.

D. ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng nhá khi m«i tr­êng cã nhiÒu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c truyÒn qua.

6.20. Trong thÝ nghiÖm khe Y-©ng, n¨ng l­îng ¸nh s¸ng:

A. kh«ng ®­îc b¶o toµn, v× v©n s¸ng l¹i s¸ng h¬n nhiÒu so víi khi kh«ng giao thoa.

B. kh«ng ®­îc b¶o toµn v×, ë chç v©n tèi ¸nh s¸ng céng s¸ng l¹i thµnh bãng tèi.

C. vÉn ®­îc b¶o toµn, v× ë chç c¸c v©n tèi mét phÇn n¨ng l­îng ¸nh s¸ng bÞ mÊt do nhiÔu x¹.

D. vÉn ®­îc b¶o toµn, nh­ng ®­îc phèi hîp l¹i, phÇn bíi ë chç v©n tèi ®­îc truyÒn cho v©n s¸ng.

 

Chñ ®Ò 3: Kho¶ng v©n- b­íc sãng vµ mµu s¾c ¸nh s¸ng.

6.27. trong c¸c thÝ nghiÖm sau ®©y, thÝ nghiÖm nµo cã thÓ dïng ®Ó ®o b­íc sãng ¸nh s¸ng?

A) ThÝ nghiÖm t¸n s¾c ¸nh s¸ng cña Niu-t¬n;                   B) ThÝ nghiÖm tæng hîp ¸nh s¸ng tr¾ng;

C) ThÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng víi khe I-©ng;             D) ThÝ nghiÖm vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c.

6.30. Trong mét thÝ nghiÖm ®o b­íc sãng ¸nh s¸ng thu ®­îc mét kÕt qu¶ λ = 0,526µm. ¸nh s¸ng dïng trong thÝ nghiÖm lµ ¸nh s¸ng mµu

A. ®á;                 B. lôc;                          C. vµng;                       D. tÝm.

6.31. Tõ hiÖn t­îng t¸n s¾c vµ giao thoa ¸nh s¸ng, kÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ chiÕt suÊt cña mét m«i tr­êng?

A. ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng nh­ nhau ®èi víi mäi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c.

B. ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng lín ®èi víi nh÷ng ¸nh s¸ng cã b­íc sãng dµi.

C. ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng lín ®èi víi nh÷ng ¸nh s¸ng cã b­íc sãng ng¾n.

D. ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng nhá khi m«i tr­êng cã nhiÒu ¸nh s¸ng truyÒn qua.

6.32. Trong mét thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng, ®o ®­îc kho¶ng c¸ch tõ v©n s¸ng thø 4 ®Õn v©n s¸ng thø 10 ë cïng mét phÝa ®èi víi v©n s¸ng trung t©m lµ 2,4 mm. Kho¶ng v©n lµ

A. i = 4,0 mm;                B. i = 0,4 mm;             C. i = 6,0 mm;                         D. i = 0,6 mm.

6.33. Trong mét thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng, ®o ®­îc kho¶ng c¸ch tõ v©n s¸ng thø t­ ®Õn v©n s¸ng thø 10 ë cïng mét phÝa ®èi víi v©n s¸ng trung t©m lµ 2,4 mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe I©ng lµ 1mm, kho¶ng c¸ch tõ mµn chøa hai khe tíi mµn quan s¸t lµ1m. B­íc sãng ¸nh s¸ng dïng trong thÝ nghiÖm lµ

A. λ = 0,40 µm;             B. λ = 0,45 µm;           C. λ = 0,68 µm;                       D. λ = 0,72 µm.

6.34. Trong mét thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng, ®o ®­îc khong c¸ch tõ v©n s¸ng thø t­ ®Õn v©n s¸ng thø 10 ë cïng mét phÝa ®èi víi v©n s¸ng trung t©m lµ 2,4 mm, khong c¸ch gi÷a hai khe I©ng lµ 1mm, khong c¸ch tõ mµn chøa hai khe tíi mµn quan s¸t lµ1m. Mµu cña ¸nh s¸ng dïng trong thÝ nghiÖm lµ

A. §á;                B. Lôc;                        C. Chµm;                     D. TÝm.

6.35. Trong mét thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe I©ng lµ 1mm, kho¶ng c¸ch tõ mµn chøa hai khe tíi mµn quan s¸t lµ1m. Hai khe ®­îc chiÕu bëi ¸nh s¸ng ®á cã b­íc sãng 0,75 µm, kho¶ng c¸ch gi÷a v©n s¸ng thø t­ ®Õn v©n s¸ng thø 10 ë cïng mét bªn ®èi víi v©n s¸ng trung t©m lµ

A. 2,8 mm;                     B. 3,6 mm;                   C. 4,5 mm;                   D. 5,2 mm.

6.36. Hai khe I©ng c¸ch nhau 3mm ®­îc chiÕu b»ng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,60µm. C¸c v©n giao thoa ®­îc høng trªn mµn c¸ch hai khe 2m. T¹i ®iÓm M c¸ch v©n trung t©m 1,2 mm cã

A. v©n s¸ng bËc 2;          B. v©n s¸ng bËc 3;       C. v©n tèi bËc 2;           D. v©n tèi bËc 3.

6.37. Hai khe I©ng c¸ch nhau 3mm ®­îc chiÕu b»ng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,60µm. C¸c v©n giao thoa ®­îc høng trªn mµn c¸ch hai khe 2m. T¹i N c¸ch v©n trung t©m 1,8 mm cã

A. v©n s¸ng bËc 3;          B. v©n tèi bËc 4;           C. v©n tèi bËc 5;           D. v©n s¸ng bËc 4.

6.38. Trong mét TN I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, hai khe I©ng c¸ch nhau 2mm, h×nh ¶nh giao thoa ®­îc høng trªn mµn ¶nh c¸ch hai khe 1m. Sö dông ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng λ, kho¶ng v©n ®o ®­îc lµ 0,2 mm. B­íc sãng cña ¸nh s¸ng ®ã lµ

A. λ  = 0,64 µm;            B. λ  = 0,55 µm;                      C. λ  = 0,48 µm;          D. λ  = 0,40 µm.

6.39. Trong mét TN I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, hai khe I©ng c¸ch nhau 2mm, h×nh ¶nh giao thoa ®­îc høng trªn mµn ¶nh c¸ch hai khe 1m. Sö dông ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng λ, kho¶ng v©n ®o ®­îc lµ 0,2 mm. VÞ trÝ v©n s¸ng thø ba kÓ tõ v©n s¸ng trung t©m lµ

A. 0,4 mm;         B. 0,5 mm;                   C. 0,6 mm;                   D. 0,7 mm.

6.40. Trong mét TN I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, hai khe I©ng c¸ch nhau 2mm, h×nh ¶nh giao thoa ®­îc høng trªn mµn ¶nh c¸ch hai khe 1m. Sö dông ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng λ, kho¶ng v©n ®o ®­îc lµ 0,2 mm. VÞ trÝ v©n tèi thø t­ kÓ tõ v©n s¸ng trung t©m lµ

A. 0,4 mm;         B. 0,5 mm;                   C. 0,6 mm;                   D. 0,7 mm.

6.41. Trong mét TN I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, hai khe I©ng c¸ch nhau 2mm, h×nh ¶nh giao thoa ®­îc høng trªn mµn ¶nh c¸ch hai khe 1m. Sö dông ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng λ, kho¶ng v©n ®o ®­îc lµ 0,2 mm. Thay bøc x¹ trªn b»ng bøc x¹ cã b­íc sãng λ' > λ th× t¹i vÞ trÝ cña v©n s¸ng bËc 3 cña bøc x¹ λ cã mét v©n s¸ng cña bøc x¹ λ'. Bøc x¹ λ' cã gi¸ trÞ nµo d­íi ®©y

A. λ' = 0,48 µm;             B. λ' = 0,52 µm;          C. λ' = 0,58 µm;          D. λ' = 0,60 µm.

6.42. Trong mét TN vÒ giao thoa ¸nh s¸ng. Hai khe I©ng c¸ch nhau 3mm, h×nh ¶nh giao thoa ®­îc høng trªn mµn ¶nh c¸ch hai khe 3m. Sö dông ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng λ, kho¶ng c¸ch gi÷a 9 v©n s¸ng liªn tiÕp ®o ®­îc lµ 4mm. B­íc sãng cña ¸nh s¸ng ®ã lµ

A. λ  = 0,40 µm;            B. λ  = 0,50 µm;                      C. λ  = 0,55 µm;          D. λ  = 0,60 µm.

6.43. Trong mét TN vÒ giao thoa ¸nh s¸ng. Hai khe I©ng c¸ch nhau 3mm, h×nh ¶nh giao thoa ®­îc høng trªn mµn ¶nh c¸ch hai khe 3m. Sö dông ¸nh s¸ng tr¾ng cã b­íc sãng tõ 0,40 µm ®Õn 0,75 µm. Trªn mµn quan s¸t thu ®­îc c¸c d¶i quang phæ. BÒ réng cña d¶i quang phæ ngay s¸t v¹ch s¸ng tr¾ng trung t©m lµ

A. 0,35 mm;                   B. 0,45 mm;                 C. 0,50 mm;                 D. 0,55 mm.

6.44. Trong mét TN vÒ giao thoa ¸nh s¸ng. Hai khe I©ng c¸ch nhau 3mm, h×nh ¶nh giao thoa ®­îc høng trªn mµn ¶nh c¸ch hai khe 3m. Sö dông ¸nh s¸ng tr¾ng cã b­íc sãng tõ 0,40 µm ®Õn 0,75 µm. Trªn mµn quan s¸t thu ®­îc c¸c d¶i quang phæ. BÒ réng cña d¶i quang phæ thø hai kÓ tõ v©n s¸ng tr¾ng trung t©m lµ

A. 0,45 mm;                   B. 0,60 mm;                 C. 0,70 mm;                 D. 0,85 mm.

 

Chñ ®Ò 4: M¸y quang phæ, C¸c lo¹i quang phæ.

6.45. Chän c©u §óng. M¸y quang phæ cµng tèt, nÕu chiÕt suÊt cña chÊt lµm l¨ng kÝnh:

A. cµng lín.                                                                   B. Cµng nhá.

C. BiÕn thiªn cµng nhanh theo b­íc sãng ¸nh s¸ng.

D. BiÕn thiªn cµng chËm theo b­íc sãng ¸nh s¸ng.

6.46. Quang phæ liªn tôc ®­îc ph¸t ra khi nµo?

A. Khi nung nãng chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ.

B. Khi nung nãng chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ cã khèi l­îng riªng lín.

C. Khi nung nãng chÊt r¾n vµ chÊt láng.

D. Khi nung nãng chÊt r¾n.

6.47. Khi t¨ng nhiÖt ®é cña d©y tãc bãng ®iÖn, th× quang phæ cña ¸nh s¸ng do nã ph¸t ra thay ®æi thÕ nµo?

A. S¸ng dÇn lªn, nh­ng vÉn ch­a ®ñ b¶y mµu nh­ cÇu vång.

B. Ban ®Çu chØ cã mµu ®á, sau ®ã lÇn l­ît cã thªm mµu vµng, cuèi cïng khi nhiÖt ®é cao, míi cã ®ñ b¶y mµu chø kh«ng s¸ng thªm.

C. Võa s¸ng t¨ng dÇn, võa tr¶i réng dÇn, tõ mµu ®á, qua c¸c mµu da cam, vµng... cuèi cïng, khi nhiÖt ®ä cao míi cã ®ñ bµy mµu.

D. Hoµn toµn kh«ng thay ®æi g×.

6.48. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ quang phæ liªn tôc?

A) Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo thµnh phÇn cÊu t¹o cña nguån s¸ng.

B) Quang phæ liªn tôc phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña nguån s¸ng.

C) Quang phæ liªn tôc lµ nh÷ng v¹ch mµu riªng biÖt hiÖn trªn mét nÒn tèi.

D) Quang phæ liªn tôc do c¸c vËt r¾n, láng hoÆc khÝ cã tØ khèi lín khi bÞ nung nãng ph¸t ra.

6.49. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Trong m¸y quang phæ th× èng chuÈn trùc cã t¸c dông t¹o ra chïm tia s¸ng song song.

B. Trong m¸y quang phæ th× buång ¶nh n»m ë phÝa sau l¨ng kÝnh.

C. Trong m¸y quang phæ th× L¨ng kÝnh cã t¸c dông ph©n tÝch chïm ¸nh s¸ng phøc t¹p song song thµnh c¸c chïm s¸ng ®¬n s¾c song song.

D. Trong m¸y quang phæ th× quang phæ cña mét chïm s¸ng thu ®­îc trong buång ¶nh cña m¸y lµ mét d¶i s¸ng cã mµu cÇu vång.

6.50. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tr­íc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh lµ mét chïm tia ph©n kú cã nhiÒu mµu kh¸c nhau.

B. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tr­íc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh lµ tËp hîp gåm nhiÒu chïm tia s¸ng song song, mçi chïm mét mµu cã h­íng kh«ng trïng nhau

C. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tr­íc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh lµ mét chïm tia ph©n kú mµu tr¾ng.

D. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tr­íc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh lµ mét chïm tia s¸ng mµu song song.

6.51. Chän c©u ®óng.

A. Quang phæ liªn tôc cña mét vËt phô thuéc vµo b¶n chÊt cña vËt

B. Quang phæ liªn tôc phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng

C. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt

D. Quang phæ liªn tôc phô thuéc c¶ nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt

6.52. Quang phæ liªn tôc ph¸t ra bëi hai vËt cã b¶n chÊt kh¸c nhau th×

A. Hoµn toµn kh¸c nhau ë mäi nhiÖt ®é

B. Hoµn toµn gièng nhau ë mäi nhiÖt ®é

C. Gièng nhau nÕu mçi vËt cã mét nhiÖt ®é thÝch hîp

D. Gièng nhau nÕu hai vËt cã nhiÖt ®é b»ng nhau

6.53. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ quang phæ cã ®Æc ®iÓm g× sau ®©y?

A. Chøa c¸c v¹ch cïng ®é s¸ng, mµu s¾c kh¸c nhau, ®Æt c¸ch ®Òu ®Æn trªn quang phæ.

B. Gåm toµn v¹ch s¸ng ®Æt nèi tiÕp nhau trªn quang phæ.

C. Chøa mét sè (Ýt hoÆc nhiÒu) v¹ch mµu s¾c kh¸c nhau xen kÏ nh÷ng kho¶ng tèi.

D. ChØ chøa mét sè rÊt Ýt c¸c v¹ch mµu.

6.54. Quang phæ v¹ch ®­îc ph¸t ra khi nµo?

A. Khi nung nãng mét chÊt r¾n, láng hoÆc khÝ.

B. Khi nung nãng mét chÊt láng hoÆc khÝ.

C. Khi nung nãng mét chÊt khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn.

D. Khi nung nãng mét chÊt khÝ ë ¸p suÊt thÊp.

6.55. Chän c©u §óng. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña mét chÊt th× ®Æc tr­ng cho:

A. chÝnh chÊt Êy.

B. thµnh phÇn ho¸ häc cña chÊt Êy.

C. thµnh phÇn nguyªn tè (tøc tØ lÖ phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè) cña chÊt Êy.

D. cÊu t¹o ph©n tö cña chÊt Êy.

6.56. Chän c©u §óng. Sù ®¶o (hay ®¶o s¾c) v¹ch quang phæ lµ:

A. sù ®¶o ng­îc, tõ vÞ trÝ ng­îc chiÒu khe m©y thµnh cïng chiÒu.

B. sù chuyÓn mét s¸ng thµnh v¹ch tèi trªn nÒn s¸ng, do bÞ hÊp thô.

C. Sù ®¶o ng­îc trËt tù c¸c v¹ch quang phæ.

D. Sù thay ®æi mµu s¾c c¸c v¹ch quang phæ.

6.57. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ quang phæ v¹ch ph¸t x¹?

A) Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ bao gåm mét hÖ thèng nh÷ng v¹ch mµu riªng rÏ n»m trªn mét nÒn tèi.

B) Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ bao gåm mét hÖ thèng nh÷ng d¶i mµu biÕn thiªn liªn tôc n»m trªn mét nÒn tèi.

C) Mçi nguyªn tè ho¸ häc ë nh÷ng tr¹ng th¸i khÝ hay h¬i nãng s¸ng d­íi ¸p xuÊt thÊp cho mét quang phæ v¹ch riªng, ®Æc tr­ng cho nguyªn tè ®ã.

D) Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau lµ rÊt kh¸c nhau vÒ sè l­îng c¸c v¹ch, vÒ b­íc sãng (tøc lµ vÞ trÝ c¸c v¹ch) vµ c­êng ®é s¸ng cña c¸c v¹ch ®ã.

6.58. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau th× kh¸c nhau vÒ sè l­îng v¹ch mµu, mµu s¾c v¹ch, vÞ trÝ vµ ®é s¸ng tØ ®èi cña c¸c v¹ch quang phæ

B. Mçi nguyªn tè hãa häc ë tr¹ng th¸i khÝ hay h¬i ë ¸p suÊt thÊp ®­îc kÝch thÝch ph¸t s¸ng cã mét quang phæ v¹ch ph¸t x¹ ®Æc tr­ng

C. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ nh÷ng d¶i mµu biÕn ®æi liªn tôc n»m trªn mét nÒn tèi

D. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ mét hÖ thèng c¸c v¹ch s¸ng mµu n»m riªng rÏ trªn mét nÒn tèi

6.59. §Ó thu ®­îc quang phæ v¹ch hÊp thô th×

A. NhiÖt ®é cña ®¸m khÝ hay h¬i hÊp thô ph¶i lín h¬n nhiÖt ®é cña nguån s¸ng tr¾ng

B. NhiÖt ®é cña ®¸m khÝ hay h¬i hÊp thô ph¶i nhá h¬n nhiÖt ®é cña nguån s¸ng tr¾ng

C. NhiÖt ®é cña ®¸m khÝ hay h¬i hÊp thô ph¶i b»ng nhiÖt ®é cña nguån s¸ng tr¾ng

D. ¸p suÊt cña ®¸m khÝ hÊp thô ph¶i rÊt lín

6.60. PhÐp ph©n tÝch quang phæ lµ

A. PhÐp ph©n tÝch mét chïm s¸ng nhê hiÖn t­îng t¸n s¾c

B. PhÐp ph©n tÝch thµnh phÇn cÊu t¹o cña mét chÊt dùa trªn viÖc nghiªn cøu quang phæ do nã ph¸t ra

C. PhÐp ®o nhiÖt ®é cña mét vËt dùa trªn quang phæ do vËt ph¸t ra

D. PhÐp ®o vËn tèc vµ b­íc sãng cña ¸nh s¸ng tõ quang phæ thu ®­îc

6.61. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. VÞ trÝ v¹ch tèi trong quang phæ hÊp thô cña mét nguyªn tè trïng víi vÞ trÝ v¹ch s¸ng mµu trong quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña nguyªn tè ®ã

B. Trong quang phæ v¹ch hÊp thô c¸c v©n tèi c¸ch ®Òu nhau

C. Trong quang phæ v¹ch ph¸t x¹ c¸c v©n s¸ng vµ c¸c v©n tèi c¸ch ®Òu nhau

D. Quang phæ v¹ch cña c¸c nguyªn tè hãa häc ®Òu gièng nhau ë cïng mét nhiÖt ®é.

 

Chñ ®Ò 5: Tia hång ngo¹i, tia tö ngo¹i, tia X

6.62. Chän ph¸t biÓu §óng. Tia hång ngo¹i ®­îc ph¸t ra:

A. chØ bëi c¸c vËt nung nãng.                            B. chØ bëi vËt cã nhiÖt ®é cao.

C. chØ bëi c¸c vËt cã nhiÖt ®é trªn 00C. D. bëi mäi vËt cã nhiÖt ®é lín h¬n 0K.

6.63. Chän ph¸t biÓu §óng. T¸c dông næi bËt cña tia hång ngo¹i lµ:

A. ®­îc quang ®iÖn.                  B. T¸c dông quang häc.

C. T¸c dông nhiÖt.                     D. T¸c dông ho¸ häc (lµm ®en phin ¶nh).

6.64. Tia tö ngo¹i ®­îc ph¸t ra rÊt m¹nh tõ nguån nµo sau ®©y?

A. Lß s­ëi ®iÖn.            B. Hå quang ®iÖn.       C. Lß vi sãng.              D. Mµn h×nh v« tuyÕn.

6.65. Tia tö ngo¹i kh«ng cã t¸c dông nµo sau ®©y?

A. Quang ®iÖn.              B. ChiÕu s¸ng.             C. KÝch thÝch sù ph¸t quang.               D. Sinh lÝ.

6.66. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ tia X?

A) Tia X lµ mét lo¹i sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng ng¾n h¬n c¶ b­íc sãng cña tia tö ngo¹i.

B) Tia X lµ mét lo¹i sãng ®iÖn tõ ph¸t ra tõ nh÷ng vËt bÞ nung nãng ®Õn nhiÖt ®é kho¶ng 5000C.

C) Tia X kh«ng cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn.

D) Tia X ®­îc ph¸t ra tõ ®Ìn ®iÖn.

6.67. Th©n thÓ con ng­êi ë nhiÖt ®é 370C ph¸t ra nh÷ng bøc x¹ sau:

A) Tia X;                  B) Bøc x¹ nh×n thÊy;              C) Tia hång ngo¹i;             D) Tia tö ngo¹i.

6.68. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi so s¸nh tia hång ngo¹i víi tia tö ngo¹i?

A) Cïng b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ;

B) Tia hång ngo¹i cña b­íc sãng nhá h¬i tia tö ngo¹i;

C) Tia hång ngo¹i vµ tia tö ngo¹i ®Òu t¸c dông lªn kÝnh ¶nh;

D) Tia hång ngo¹i vµ tia tö ngo¹i ®Òu kh«ng nh×n thÊy b»ng m¾t th­êng.

6.69. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Tia hång ngo¹i lµ lµ mét bøc x¹ ®¬n s¾c cã mµu hång.

B. Tia hång ngo¹i lµ sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng nhá h¬n 0,4 µm.

C. Tia hång ngo¹i do c¸c vËt cã nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh ph¸t ra.

D. Tia hång ngo¹i bÞ lÖch trong ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng.

6.70. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Tia hång ngo¹i do c¸c vËt bÞ nung nãng ph¸t ra.

B. Tia hång ngo¹i lµ sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng lín h¬n 0,76 µm.

C. Tia hång ngo¹i cã t¸c dông lªn mäi kÝnh ¶nh.

D. Tia hång ngo¹i cã t¸c dông nhiÖt rÊt m¹nh

6.71. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Tia hång ngo¹i cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn rÊt m¹nh.

B. Tia hång ngo¹i cã thÓ kÝch thÝch cho mét sè chÊt ph¸t quang.

C. Tia hång ngo¹i chØ ®­îc ph¸t ra tõ c¸c vËt bÞ nung nãng cã nhiÖt ®é trªn 5000C.

D. Tia hång ngo¹i m¾t ng­êi kh«ng nh×n thÊy ®­îc.

6.72. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. VËt cã nhiÖt ®é trªn 30000C ph¸t ra tia tö ngo¹i rÊt m¹nh.

B. Tia tö ngo¹i kh«ng bÞ thñy tinh hÊp thô.

C. Tia tö ngo¹i lµ sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng nhá h¬n b­íc sãng cña ¸nh s¸ng ®á.

D. Tia tö ngo¹i cã t¸c dông nhiÖt.

6.73. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Tia tö ngo¹i cã t¸c dông sinh lý.

B. Tia tö ngo¹i cã thÓ kÝch thÝch cho mét sè chÊt ph¸t quang.

C. Tia tö ngo¹i cã t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh.

D. Tia tö ngo¹i cã kh«ng kh¶ n¨ng ®©m xuyªn.

6.74. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Tia hång ngo¹i cã tÇn sè cao h¬n tÇn sè cña tia s¸ng vµng.

B. Tia tö ngo¹i cã b­íc sãng lín h¬n b­íc sãng cña tia s¸ng ®á.

C. Bøc x¹ tö ngo¹i cã tÇn sè cao h¬n tÇn sè cña bøc x¹ hång ngo¹i.

D. Bøc x¹ tö ngo¹i cã chu kú lín h¬n chu kú cña bøc x¹ hång ngo¹i.

6.75. Trong mét thÝ nghiÖm I©ng sö dông mét bøc x¹ ®¬n s¾c. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe S1 vµ S2 lµ  a = 3mm. Mµn høng v©n giao thoa lµ mét phim ¶nh ®Æt c¸ch S1,S2 mét kho¶ng D = 45cm. Sau khi tr¸ng phim thÊy trªn phim cã mét lo¹t c¸c v¹ch ®en song song c¸ch ®Òu nhau. Kho¶ng c¸ch tõ v¹ch thø nhÊt ®Õn v¹ch thø 37 lµ 1,39 mm. B­íc sãng cña bøc x¹ sö dông trong thÝ nghiÖm lµ

A. 0,257 µm;                  B. 0,250 µm;                           C. 0,129 µm;               D. 0,125 µm.

6.76. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Tia tö ngo¹i lµ bøc x¹ do vËt cã khèi l­îng riªng lín bÞ kÝch thÝch ph¸t ra.

B. Tia tö ngo¹i lµ mét trong nh÷ng bøc x¹ mµ m¾t ng­êi cã thÓ thÊy ®­îc.

C. Tia tö ngo¹i kh«ng bÞ th¹ch anh hÊp thô.

D. Tia tö ngo¹i kh«ng cã t¸c dông diÖt khuÈn.

6.77. Tia X ®­îc t¹o ra b»ng c¸ch nµo sau ®©y?

A. Cho mét chïm electron nhanh b¾n vµo mét kim lo¹i khã nãng ch¶y cã nguyªn tö l­îng lín.

B. Cho mét chïm electron chËm b¾n vµo mét kim lo¹i.

C. ChiÕu tia tö ngo¹i vµo kim lo¹i cã nguyªn tö l­îng lín.

D. ChiÕu tia hång ngo¹i vµo mét kim lo¹i.

6.78. TÝnh chÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ ®Æc ®iÓm cña tia X?

A. Huû tÕ bµo.                                       B. G©y ra hiÖn t­îng quang ®iÖn.

C. lµm ion ho¸ kh«ng khÝ.                     D. Xuyªn qua tÊm ch× dµy hµng cm.

6.79. Chän c©u §óng. §Ó t¹o ra chïm tia X, chØ cÇn phãng mét chïm ªlÐctron cã vËn tèc lín, cho ®Ëp vµo

A. Mét vËt r¾n bÊt kú.                           B. Mét vËt r¾n cã nguyªn tö l­îng lín.

C. Mét vËt r¾n, láng, khÝ bÊt kú.            D. Mét vËt r¾n hoÆc láng bÊt kú.

6.80. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? TÝnh chÊt quan träng nhÊt cña tia X, ph©n biÖt nã víi c¸c sãng ®iÖn tõ kh¸c lµ:

A. t¸c dông lªn kÝnh ¶nh.                                  B. kh¶ n¨ng ion ho¸ chÊt khÝ.

C. T¸c dông lµm ph¸t quang nhiÒu chÊt.           D. Kh¶ n¨ng ®©m xuyªn qua v¶i, gç, giÊy...

6.81. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? Tia X hay tia R¬nghen lµ sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng:

A) ng¾n h¬n c¶ b­íc sãng cña tia tö ngo¹i.                               B) dµi h¬n tia tö ngo¹i.

C) kh«ng ®o ®­îc v× kh«ng g©y ra hiÖn t­îng giao thoa.           D. nhá qu¸ kh«ng ®o ®­îc.

6.82. Chän c©u ®óng.

A. Tia X lµ sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng nhá h¬n b­íc sãng cña tia tö ngo¹i.

B. Tia X do c¸c vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é cao ph¸t ra.

C. Tia X cã thÓ ®­îc ph¸t ra tõ c¸c ®Ìn ®iÖn.

D. Tia X cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ mäi vËt.

6.83 Chän c©u sai

A. Tia X cã kh¶ n¨ng xuyªn qua mét l¸ nh«m máng.

B. Tia X cã t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh.

C. Tia X lµ bøc x¹ cã thÓ tr«ng thÊy ®­îc v× nã lµm cho mét sè chÊt ph¸t quang

D. Tia X lµ bøc x¹ cã h¹i ®èi víi søc kháe con ng­êi.

6.84. Bøc x¹ cã b­íc sãng trong kho¶ng tõ 10-9m ®Õn 4.10-7m thuéc lo¹i nµo trong c¸c lo¹i sãng d­íi ®©y?

A. Tia X.;                                   B. ¸nh s¸ng nh×n thÊy.

C. Tia hång ngo¹i.;                     D. Tia tö ngo¹i.

6.85. Th©n thÓ con ng­êi b×nh th­êng cã thÓ ph¸t ra ®­îc bøc x¹ nµo d­íi ®©y?

A. Tia X.                                                B. ¸nh s¸ng nh×n thÊy.

C. Tia hång ngo¹i.                                  D. Tia tö ngo¹i.

6.86. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Tia hång ngo¹i vµ tia tö ngo¹i ®Òu cã cïng b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ.

B. Tia hång ngo¹i cã b­íc sãng nhá h¬n tia tö ngo¹i.

C. Tia hång ngo¹i vµ tia tö ngo¹i ®Òu lµ nh÷ng bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy.

D. Tia hång ngo¹i vµ tia tö ngo¹i ®Òu cã t¸c dông nhiÖt

6.87. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Tia X vµ tia tö ngo¹i ®Òu cã b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ.

B. Tia X vµ tia tö ngo¹i ®Òu t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh.

C. Tia X vµ tia tö ngo¹i ®Òu kÝch thÝch mét sè chÊt ph¸t quang.

D. Tia X vµ tia tö ngo¹i ®Òu bÞ lÖch khi ®i qua mét ®iÖn tr­êng m¹nh.

6.88. TÝnh chÊt quan träng nhÊt vµ ®­îc øng dông réng r·i nhÊt cña tia X lµ g×?

A. Kh¶ n¨ng ®©m xuyªn m¹nh

B. Lµm ®en kÝnh ¶nh

C. KÝch thÝch tÝnh ph¸t quang cña mét sè chÊt

D. Hñy diÖt tÕ bµo

 

C¸c c©u hái vµ bµi tËp tæng hîp kiÕn thøc

6.89. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng cña I©ng trong kh«ng khÝ, hai c¸ch nhau 3mm ®­îc chiÕu b»ng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,60µm, mµn quan c¸ch hai khe 2m. Sau ®ã ®Æt toµn bé thÝ nghiÖm vµo trong n­íc cã chiÕt suÊt 4/3, kho¶ng v©n quan s¸t trªn mµn lµ bao nhiªu?

A. i = 0,4m.                    B. i = 0,3m.                 C. i = 0,4mm.              D. i = 0,3mm.

 

 

 

 

§¸p ¸n ch­¬ng 6

 

6.1. Chän B.

6.2. Chän C.

6.3. Chän C.

6.4 Chän D.

6.5 Chän A.

6.6 Chän B.

6.7 Chän A.

6.8 Chän A.

6.9 Chän D.

6.10 Chän C.

6.11 Chän C.

6.12. Chän B

6.13. Chän B.

6.14. Chän A.

6.15. Chän C.

6.16. Chän C.

6.17 Chän D.

6.18 Chän C.

6.19 Chän C.

6.20 Chän D.

6.21 Chän B.

6.22 Chän C.

6.23 Chän D.

6.24 Chän D.

6.25 Chän A.

6.26 Chän A.

6.27 Chän A.

6.28 Chän C.

6.29 Chän A.

6.30 Chän B.

6.31 Chän C.

6.32 Chän B.

6.33 Chän A.

6.34 Chän D.

6.35. Chän C.

6.36 Chän B.

6.37 Chän C.

6.38 Chän D.

6.39 Chän C.

6.40. Chän D.

6.41 Chän D.

6.42 Chän B.

6.43 Chän A.

6.44 Chän C.

6.45. Chän C.

6.46. Chän B.

6.47. Chän C.

6.48 Chän C.

6.49 Chän D.

6.50 Chän B.

6.51 Chän B.

6.52 Chän C.

6.53 Chän C.

6.54 Chän D.

6.55 Chän C.

6.56 Chän B.

6.57 Chän B.

6.58 Chän C.

6.59 Chän B.

6.60 Chän B.

6.61 Chän A.

6.62 Chän D.

6.63 Chän C.

6.64 Chän B.

6.65 Chän B.

6.66 Chän A.

6.67 Chän C.

6.68 Chän B.

6.69 Chän C.

6.70 Chän C.

6.71. Chän D.

6.72. Chän B.

6.73. Chän D.

6.74 Chän C.

6.75 Chän A.

6.76 Chän D.

6.77 Chän A.

6.78 Chän D.

6.79 Chän C.

6.80 Chän D.

6.81. Chän A.

6.82. Chän A.

6.83. Chän C.

6.84 Chän D.

6.85 Chän C.

6.86 Chän B.

6.87 Chän D.

6.88 Chän A.

6.89 Chän D.

 

H­íng dÉn gi¶i vµ tr¶ lêi ch­¬ng 6

6.1. Chän B.

H­íng dÉn: ChiÕt suÊt cña mét m«i tr­êng trong suèt ®èi víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau lµ kh¸c nhau.

6.2. Chän C.

H­íng dÉn: ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh«ng bÞ t¸n s¾c qua l¨nh kÝnh, nh­ng bÞ lÖch ®­êng ®i do khóc x¹ ¸nh s¸ng.

6.3. Chän C.

H­íng dÉn: Sù khóc x¹ ¸nh s¸ng chØ x¶y ra ë mÆt ph©n c¸ch hai m«i tr­êng.

6.4. Chän D.

H­íng dÉn: : Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng x¸c ®Þnh, chiÕt suÊt m«i tr­êng trong suèt cßn phô thuéc b­íc sãng ¸nh s¸ng.

6.5. Chän A.

H­íng dÉn: BÊt kú m«i tr­êng trong suèt nµo (c¶ r¾n, láng, khÝ) ®Òu x¶y ra hiÖn t­îng nh­ nhau.

6.6. Chän B.

H­íng dÉn: ¸nh s¸ng tr¾ng kh«ng cã b­íc sãng x¸c ®Þnh, cßn tÊt c¶ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c ®Òu cã b­íc sãng x¸c ®Þnh.

6.7. Chän A.

H­íng dÉn: §ã lµ mµu vµng vµ tÝm.

6.8. Chän A.

H­íng dÉn: Trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh sù tån t¹i cña ¸nh s¸ng ®¬n s¾c.

6.9. Chän D.

H­íng dÉn: ¸p dông ®Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng sini = nsinr v¬i n® < nt suy ra r® > rt. Khi chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ®i qua mét cÆp hai m«i tr­êng trong suèt th× tia tÝm bÞ lÖch vÒ phÝa mÆt ph©n c¸ch hai m«i tr­êng Ýt h¬n tia ®á.

6.10. Chän C.

H­íng dÉn: Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt n­íc trong mét bÓ n­íc t¹o nªn ë ®¸y bÓ mét vÕt s¸ng cã nhiÒu mµu khi chiÕu xiªn, do khi ¸nh s¸ng tr¾ng ®i tõ kh«ng khÝ vµo n­íc x¶y ra hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng, ®ång thêi x¶y ra hiÖn t­îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. Khi chiÕu ¸nh s¸ng mµu tr¾ng vu«ng gãc víi mÆt n­íc th× tia s¸ng truyÒn th¼ng vµ kh«ng x¶y ra hiÖn t­îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng.

6.11. Chän C.

H­íng dÉn: Chïm ¸nh s¸ng tr¾ng kh«ng cã b­íc sãng x¸c ®Þnh.

6.12. Chän B.

H­íng dÉn: Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng mÆt trêi trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n lµ chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ kh¸c nhau.

6.13. Chän B.

H­íng dÉn: C«ng thøc tÝnh gãc lÖch cùc tiÓu ®èi víi l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang nhá vµ gãc tíi nhá lµ D = (n – 1)A = 5,20..

6.14. Chän A.

H­íng dÉn: Kho¶ng c¸ch tõ l¨ng kÝnh tíi mµn tíi lµ AE = 1m, gãc lÖch D ®­îc tÝnh trong c©u 6.19, kho¶ng c¸ch gi÷a hai vÖt s¸ng lµ EM = AE. tanD AE.D = 9,07 cm.

6.15. Chän C.

H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn vµ lµm t­¬ng tù c©u 6.20, ®é réng quang phæ trªn mµn lµ

§T = AE(nt – n®)A = 0,97cm.

6.16. Chän C.

H­íng dÉn: Khi che 1 khe, kh«ng cßn giao thoa ¸nh s¸ng.

6.17. Chän D.

H­íng dÉn: Xem ®iÒu kiÖn giao thoa.

6.18. Chän C.

H­íng dÉn: Nh­ c©u trªn.

6.19. Chän C.

H­íng dÉn: ChiÕt suÊt mét m«i tr­êng trong suèt t¨ng tõ mµu ®á ®Õn mµu tÝm.

6.20. Chän D.

H­íng dÉn: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng l­îng.

6.21. Chän B.

H­íng dÉn: Xem ®iÒu kiÖn ®Ó mét ®iÓm cã biªn ®é dao ®éng cùc ®¹i.

6.22. Chän C.

H­íng dÉn: VÞ trÝ v©n tèi:  hay  víi c¸c gi¸ trÞ cña k sao cho xt > 0.

6.23. Chän D.

H­íng dÉn: Mµu tÝm cã kho¶ng v©n nhá nhÊt, ®á cã kho¶ng v©n lín nhÊt.

6.24. Chän C.

H­íng dÉn:

6.25. Chän A.

H­íng dÉn:

6.26. Chän A.

H­íng dÉn:

6.27. Chän C.

H­íng dÉn: ThÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng.

6.28. Chän C.

H­íng dÉn: VÞ trÝ v©n s¸ng trong thÝ nghiÖm giao thoa cña I©ng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc

.

6.29. Chän A.

H­íng dÉn: C«ng thøc tÝnh kho¶ng v©n giao thoa lµ .

6.30. Chän A.

H­íng dÉn: Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng tr¾ng cña I©ng trªn mµn quan s¸t thu ®­îc h×nh ¶nh giao thoa gåm: ChÝnh gi÷a lµ v¹ch s¸ng tr¾ng, hai bªn cã nh÷ng d¶i mµu.

6.31. Chän B.

H­íng dÉn: Xem b¶ng b­íc sãng cña c¸c mµu ®¬n s¾c trong SGK.

6.32. Chän C.

H­íng dÉn: Tõ hiÖn t­îng t¸n s¾c vµ giao thoa ¸nh s¸ng ta cã kÕt lô©n: ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng lín ®èi víi nh÷ng ¸nh s¸ng cã b­íc sãng ng¾n.

6.33. Chän B.

H­íng dÉn: Trong kho¶ng tõ v©n s¸ng thø 4 ®Õn v©n s¸ng thø 10 cã 6 kho¶ng v©n i,

suy ra i = 0,4mm.

6.34. Chän A.

H­íng dÉn: Trong kho¶ng tõ v©n s¸ng thø 4 ®Õn v©n s¸ng thø 10 cã 6 kho¶ng v©n i,

suy ra i = 0,4mm. B­íc sãng ¸nh s¸ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc . suy ra λ = 0,40 µm.

6.35. Chän D.

H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn vµ lµm t­¬ng tù c©u 6.24 vµ 6.21

6.36. Chän C.

H­íng dÉn: Kho¶ng v©n = 0,75mm. Trong kho¶ng tõ v©n s¸ng thø 4 ®Õn v©n s¸ng thø 10 cã 6 kho¶ng v©n, suy ra kho¶ng c¸ch tõ v©n s¸ng thø ®Õn v©n s¸ng thø 10 lµ 6.i = 4,5mm.

6.37. Chän B.

H­íng dÉn: Kho¶ng v©n  = 0,4mm, thÊy 1,2mm = 3.0,4mm = k.i => M cã v©n s¸ng bËc 3.

6.38. Chän C.

H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn vµ lµm t­¬ng tù c©u 6.27 víi vÞ trÝ v©n tèi lµ xk = (2k + 1)λ/2

6.39. Chän D.

H­íng dÉn: Kho¶ng v©n

6.40. Chän C.

H­íng dÉn: Kho¶ng v©n i = 0,2mm, vÞ trÝ v©n s¸ng bËc 3 (víi k = 3) lµ x3 = 3.i = 0,6mm.

6.41. Chän D.

H­íng dÉn: Víi bøc x¹ λ vÞ trÝ v©n s¸ng bËc k = 3, ta cã .  Víi bøc x¹ λ’ vÞ trÝ v©n s¸ng bËc k’, ta cã . Hai v©n s¸ng nµy trïng nhau ta suy ra xk = xk’ t­¬ng ®­¬ng víi kλ = k’λ’tÝnh ®­îc λ’ = 0,6μm

6.42. Chän B.

H­íng dÉn: Trong kho¶ng 9 v©n s¸ng liªn tiÕp cã 8 kho¶ng v©n i, suy ra kho¶ng v©n i = 0,5mm. ¸p dông c«ng thøc tÝnh b­íc sãng = 0,5 μm.

6.43. Chän A.

H­íng dÉn: Kho¶ng v©n øng víi ¸nh s¸ng ®á lµ = 0,75mm. Kho¶ng v©n øng víi ¸nh s¸ng tÝm lµ = 0,40mm. BÒ réng cña quang phæ thø nhÊt lµ d = 0,75mm – 0,40mm = 0,35mm.

6.44. Chän C.

H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn vµ lµm t­¬ng tù c©u 6.33 bÒ réng cña quang phæ thø hai lµ

d = 2.0,75mm – 2.0,40mm = 0,7mm.

6.45. Chän C.

H­íng dÉn: M¸y quang phæ tèt th× t¸n s¾c ¸nh s¸ng râ nÐt.

6.46. Chän B.

H­íng dÉn: Xem nguån ph¸t ra quang phæ liªn tôc.

6.47. Chän C.

H­íng dÉn: Xem tÝnh chÊt cña quang phæ liªn tôc.

6.48. Chän C.

H­íng dÉn: Theo ®Þnh ngi· quang phæ liªn tôc.

6.49. Chän D.

H­íng dÉn: Trong m¸y quang phæ th× quang phæ cña mét chïm s¸ng thu ®­îc trong buång ¶nh cña m¸y phô thuéc vµo cÊu t¹o ®¬n s¾c cña chïm s¸ng tíi. Trong tr­êng hîp ¸nh s¸ng tíi m¸y quang phæ lµ ¸nh s¸ng tr¾ng th× quang phæ lµ mét d¶i s¸ng cã mµu cÇu vång.

6.50. Chän B.

H­íng dÉn: Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tr­íc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh lµ tËp hîp gåm nhiÒu chïm tia s¸ng song song, mçi chïm mét mµu cã h­íng kh«ng trïng nhau. V× chïm tíi l¨ng kÝnh lµ chïm song song.

6.51. Chän B.

H­íng dÉn: Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo b¶n chÊt vËt nãng s¸ng mµ phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng.

6.52. Chän C.

H­íng dÉn: Gièng nhau nÕu mçi vËt cã mét nhiÖt ®é thÝch hîp

6.53. Chän C.

H­íng dÉn: Xem ®Þnh nghÜa quang phæ v¹ch.

6.54. Chän D.

H­íng dÉn: Xem nguån ph¸t ra quang phæ v¹ch.

6.55. Chän C.

H­íng dÉn: Xem tÝnh chÊt quang phæ v¹ch.

6.56. Chän B.

H­íng dÉn: Xem sù ®¶o s¾c c¸c v¹ch quang phæ.

6.57. Chän B.

H­íng dÉn: Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ bao gåm mét hÖ thèng nh÷ng v¹ch mµu riªng rÏ n»m trªn mét nÒn tèi.

6.58. Chän C.

H­íng dÉn: Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ nh÷ng v¹ch mµu riªng rÏ n»m trªn mét nÒn tèi

6.59. Chän B.

H­íng dÉn: §Ó thu ®­îc quang phæ v¹ch hÊp thô th× nhiÖt ®é cña ®¸m khÝ hay h¬i hÊp thô ph¶i nhá h¬n nhiÖt ®é cña nguån s¸ng tr¾ng.

6.60. Chän B.

H­íng dÉn: Theo ®Þnh nghÜa: PhÐp ph©n tÝch quang phæ lµ phÐp ph©n tÝch thµnh phÇn cÊu t¹o cña mét chÊt dùa trªn viÖc nghiªn cøu quang phæ do nã ph¸t ra.

6.61. Chän A.

H­íng dÉn: VÞ trÝ v¹ch tèi trong quang phæ hÊp thô cña mét nguyªn tè trïng víi vÞ trÝ v¹ch s¸ng mµu trong quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña nguyªn tè ®ã. §©y chÝnh lµ hiÖn t­îng ®¶o s¾c.

6.62. Chän D.

H­íng dÉn: Xem nguån ph¸t tia hång ngo¹i.

6.63. Chän C.

H­íng dÉn: Xem tÝnh chÊt tia hång ngo¹i.

6.64. Chän B.

H­íng dÉn: Xem nguån ph¸t tia tö ngo¹i.

6.65. Chän B.

H­íng dÉn: Xem tÝnh chÊt tia tö ngo¹i.

6.66. Chän A.

H­íng dÉn: Tia X cã b­íc sãng trong kho¶ng 10-9 m ®Õn 10-12 m; Tia tö ngo¹i cã b­íc sãng trong kho¶ng 0,38.10-7 m ®Õn 10-9 m.

6.67. Chän C.

H­íng dÉn: Con ng­êi ë 370C ph¸t ra tia hång ngo¹i cã b­íc sãng 9mm.

6.68. Chän B.

H­íng dÉn: Tia  hång ngo¹i cã b­íc sãng trong kho¶ng vµi mm ®Õn 0,75.10-6 m;

6.69. Chän C.

H­íng dÉn: Tia hång ngo¹i do c¸c vËt cã nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh ph¸t ra.

6.70. Chän C.

H­íng dÉn: Tia hång ngo¹i lµ sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng lín h¬n 0,76 µm. Do c¸c vËt bÞ nung nãng ph¸t ra vµ cã t¸c dông nhiÖt rÊt m¹nh

6.71. Chän D.

H­íng dÉn: Tia hång ngo¹i lµ bøc x¹ ®iÖn tõ kh«ng nh×n thÊy cã b­íc sãng lín h¬n 0,76 µm. Do c¸c vËt bÞ nung nãng ph¸t ra vµ cã t¸c dông nhiÖt rÊt m¹nh

6.72. Chän B.

H­íng dÉn: Thuû tinh kh«ng mµu hÊp thô m¹nh tia tö ngo¹i.

6.73. Chän D.

H­íng dÉn:  Tia tö ngo¹i cã kh«ng kh¶ n¨ng ®©m xuyªn rÊt m¹nh.

6.74. Chän C.

H­íng dÉn: Bøc x¹ tö ngo¹i cã b­íc sãng nhá h¬n b­íc sãng cña bøc x¹ hång ngo¹i. Do ®ã bøc x¹ tö ngo¹i cã tÇn sè cao h¬n tÇn sè cña bøc x¹ hång ngo¹i.

6.75. Chän A.

H­íng dÉn:  Xem h­íng dÉn vµ lµm t­¬ng tù c©u 6.25

6.76. Chän C.

H­íng dÉn: Tia tö ngo¹i kh«ng bÞ th¹ch anh hÊp thô.

6.77. Chän A.

H­íng dÉn: Xem c¸ch t¹o ra tia X.

6.78. Chän D.

H­íng dÉn: TÝnh chÊt ®©m xuyªn cña tia X.

6.79. Chän C.

H­íng dÉn: C¸ch t¹o ra tia X.

6.80. Chän D.

H­íng dÉn: TÝnh chÊt ®©m xuyªn cña tia X lµ ®Æc tr­ng.

6.81. Chän A.

H­íng dÉn: Xem lai thang sãng ®iÖn tõ.

6.82. Chän A.

H­íng dÉn: Xem lai thang sãng ®iÖn tõ.

6.83. Chän C.

H­íng dÉn: Tia X lµ bøc x¹ kh«ng thÓ nh×n thÊy ®­îc. Khi nã lµm mét sè chÊt ph¸t quang th× ta nhËn ®­îc ¸nh s¸ng do chÊt ph¸t quang t¹o ra, ®ã kh«ng ph¶i lµ tia R¬nghen.

6.84. Chän D.

H­íng dÉn: Tia tö ngo¹i cã b­íc sãng trong kho¶ng tõ 10-9m ®Õn 4.10-7m.

6.85. Chän C.

H­íng dÉn: Th©n thÓ con ng­êi b×nh th­êng chØ cã thÓ ph¸t ra ®­îc tia hång ngo¹i.

6.86. Chän B.

H­íng dÉn: Tia hång ngo¹i cã b­íc sãng lín h¬n tia tö ngo¹i.

6.87. Chän D.

H­íng dÉn: Tia X vµ tia tö ngo¹i ®Òu lµ sãng ®iÖn tõ nªn kh«ng bÞ lÖch khi ®i qua mét ®iÖn tr­êng m¹nh.

6.88. Chän A.

H­íng dÉn: TÝnh chÊt quan träng nhÊt vµ ®­îc øng dông réng r·i nhÊt cña tia X lµ kh¶ n¨ng ®©m xuyªn m¹nh.

6.89. Chän D.

H­íng dÉn: VËn tèc ¸nh s¸ng trong kh«ng khÝ lµ c, b­íc sãng λ, khi ¸nh s¸ng truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo n­íc th× tÇn sè cña ¸nh s¸ng kh«ng thay ®æi, vËn tèc ¸nh s¸ng truyÒn trong n­íc lµ v = c/n, n lµ chiÕt suÊt cña n­íc. Khi ®ã b­íc sãng ¸nh s¸ng trong n­íc lµ λ’ = v/f = c/nf = λ/n. Kho¶ng v©n quan s¸t ®­îc trªn mµn quan s¸t khi toµn bé thÝ nghiÖm ®Æt trong n­íc lµ = 0,3mm.


Các tin khác :

 

 


Bản quyền thuộc trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: QL 26 - xã Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3620478 - (058)3620125
Fax : (058)620478
Phát triển bởi Cty PSC - ĐT: (08)22171381